LOZORNO spol. s r.o. | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Domov | Verejné obstarávanie » Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

LOZORNO spol. s r.o. je podľa § 6 ods. 1 písm. d./ Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: LOZORNO spol. s r.o.
Sídlo: Hlavná 1, 900 55 Lozorno
Konateľ: Lucia Hájniková
E-mail: hajnikova@lozorno.sk
Tel.: +421 948 522 506

Bankové spojenie: PRIMA banka
Číslo účtu: 327 555 6001/5600
IČO: 44 852 142
IČ DPH: SK 2022849774


Zadávanie zákaziek zabezpečuje LOZORNO spol. s r.o. v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:
1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
2. zákazky podlimitné, zverejňované online na web stránke LOZORNO spol. s r.o., resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na web stránke Úradu verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

  1. verejná súťaž
  2. užšia súťaž
  3. rokovacie konanie
  4. súťažný dialóg